ASIC

14 Feb 2018
15:15
Sheraton Zagreb Hotel

ASIC

Adria Student Innovation Contest 1st award presentation